SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – PREVOZI ANJA

1. člen – uvodne določbe

1.1 Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje poslovanja na področju prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev in sklepanju pogodb za storitve. Na osnovi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer družba On time d.o.o., Drenov Grič 67, 1360 Vrhnika posreduje in organizira prevoze oseb, naročnik pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

1.2 Naročnik je prejel te splošne pogoje poslovanja, je z njimi seznanjen in z njimi v celoti soglaša.

2. člen – opredelitev pojmov

2.1 Spletni portal prevozi-anja.si je v lasti in upravljanju družbe On time d.o.o., Drenov Grič 67, 1360 Vrhnika, ki izvaja lastne prevoze in posreduje prevoze (tudi: ponudnik), naročnik pa kot uporabnik prevoza oziroma kupec storitve. Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi storitve skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Posrednik je podjetje, ki je istočasno tudi naročnik, ki pa ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu in za nekoga drugega. Posrednik je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba. Ponudnik v določenih primerih tudi izvaja svojo storitev preko drugih prevoznikov. Drugi prevoznik je izvajalec prevoza, ki ga prevozi-anja.si posreduje. Vsi drugi prevozniki, ki jih prevozi-anja.si posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje prevozi-anja.si. Prevozna pogodba je pogodba, kjer se prevoznik zavezuje, da bo naročnika ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. Prevozna pogodba je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani prevozi-anja.si in opravi nakup, to pomeni, ko pošlje povpraševanje oziroma ko plača naročeno storitev. Ura najkasnejšega prihoda je zadnja ura, ob kateri je prevozi-anja.si dolžan naročnika najkasneje pripeljati in izkrcati na destinaciji. Ura najzgodnejšega odhoda je ura, ko je naročnik pripravljen na prevzemnem mestu za odhod.

3. člen – iskanje prevozov in cena

3.1 Iskanje ponujenih vrst prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala prevozi-anja.si, preko elektronske pošte na naslovu: info@prevozi-anja.si, preko telefonskega klica ali SMS sporočil na telefonskih številkah, ki so na voljo na spletnem portalu in preko različnih socialnih omrežji, na katerih so prevoz-anja.si dostopni (Facebook, Whatsupp, Viber, Instagram). V procesu rezervacije prevoza mora naročnik sporočiti oz. vpisati  datum prevoza, kraj prevoza, št oseb, ali gre za enosmerni ali povratni prevoz. V kolikor je prevoz vezan na odhod letala, vlaka ali drugega prevoza je potrebno sporočiti številko leta, oz. uro odhoda drugega prevoza, da tako lahko ponudnik izračuna uro najkasnejšega prihoda oz. najpoznejšega odhoda iz dogovorjenega mesta. Vsi ti podatki vplivajo na ceno prevoza. Cena Skupinskega prevoza je fiksna, cene Zasebnih transferjev pa se določijo glede na povpraševanje po določenem prevozu. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder naročnik nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je pomemben izračun ure najkasnejšega prihoda oz. ure najzgodnejšega odhoda v primeru povratka. Ta izračun mora naročnik opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami drugega prevoznika in je za tak izračun tudi v celoti sam odgovoren.

4. člen – vrste prevozov

4.1 Prevozi-anja.si nudi naslednje vrste prevozov:

ZASEBNI TRANSFER pomeni, da gre za prevoz prilagojen načinu, željam in uram, ki jih želi naročnik in ki poteka od naslova vstopnega mesta do naslova na končni destinaciji po željah naročnika. Prevoz načrtujemo tako, da upoštevamo navedene podatke ura najkasnejšega prihoda ali ura najzgodnejšega odhoda. V primeru odpovedi s strani naročnika do 2 dni pred odhodom, se vplačan denar vrne naročniku v celoti. Dodatne ugodnosti rezervacije Zasebnega transferja so: vstop in izstop po želji na več lokacijah, v primeru zamud letalskega ali drugega prevoznika se na naročnika počaka do 5 ur in ponudnik se prilagodi na spremembo ure odhoda za isti dan ter za isto letališče.

SKUPINSKI PREVOZ je cenovno najugodnejši tip prevoza, ki je na voljo naročnikom. Pri skupnih prevozih združujemo posamezna naročila več naročnikov z enakimi relacijami in podobnimi urami. Zaradi združevanja naročil lahko pride do čakanja ter postankov na posameznih lokacijah (letališčih, železniških in avtobusnih postajah,…). Ura odhoda oziroma prihoda se prilagaja potrebam naročnikov, ki so rezervirali prevoz. Ponudnik prevozi-anja.si se vedno trudi združevati naročila tako, da prihaja do čim manjših odstopanj od želenih časov in s tem čim krajših čakalnih časov. Pri skupnem prevozu, so možne lokacije vstopa in izstopa točno določene. Za želeni vstop na drugih lokacijah prosimo, da to navedete ob sami rezervaciji oziroma potrditvi prevoza. V primeru odpovedi rezervacije s strani naročnika se vplačan denar ne vrača.

5. člen – rezervacija, plačilo in potrditev

5.1 Naročnik lahko rezervira svoj prevoz preko različnih socialnih omrežji, ki so vsa navedena na spletnem portalu prevozi-anja.si, in sicer: Facebook, Viber, Whatsupp, Instagram, rezervacijo prevoza lahko naročnik opravi tudi preko SMS sporočila ali s telefonskim klicem. Prav tako lahko naročnik rezervira svoj prevoz na portalu prevozi-anja.si, kjer izpolni obrazec povpraševanja, z vsemi potrebnimi podatki in podrobnostmi, ki jih zahteva sistem. Mobilna številka potnika je obvezen podatek, saj je nujen za to, da lahko ponudnik ustrezno izvede svojo storitev. Tudi, če ste posrednik morate vpisati mobilno telefonsko številko potnika. V primeru, da imate dodatne želje oz. vprašanja tudi to napišite ob sami rezervaciji oziroma potrditvi prevoza. Ko so vsi podatki točno sporočeni ponudniku, mora naročnik potrditi še splošne pogoje, ki jih prejeme od ponudnika po elektronski pošti oziroma po izbranem komunikacijskem kanalu. Prevozi-anja.si ni dolžan nuditi storitev posamezniku, ki ne soglaša s splošnimi pogoji poslovanja prevozi-anja.si, ki so sestavni del prevozne pogodbe. Po plačilu rezervacije je le-ta dokončno potrjena. Rezervacija se plača pred opravljeno storitvijo po izdanem računu.

6. člen – sklenitev pogodbe

6.1 S plačilom oziroma nakazilom zneska na transakcijski račun ponudnika, je pogodba med naročnikom in ponudnikom sklenjena in prevoz je potrjen. Prevozi-anja.si se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani prevozi-anja.si, v primerih večjega števila naročnikov oziroma povečanega obsega dela, pa s strani drugega prevoznika. Prevozi-anja.si si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov naročniku. V primeru, če naročnik to ponudbo pisno sprejme, prevozi-anja.si ni več zavezan k izvedbi prevoza. Prevozi-anja.si ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva in/ali predhodne odobritve).

7. člen – odpoved s strani naročnika

7.1 V primeru odpovedi skupnega prevoza s strani naročnika se vplačani denar ne vrača. V naslednji primerih je možno vračilo v obliki dobropisa:

 • Odpoved vsaj 5 dni pred prevozom -> 25% cene naročene storitve;
 • Odpoved vsaj 10 dni pred prevozom -> 50% cene naročene storitve;
 • Odpoved vsaj 15 dni pred prevozom -> 90% cene naročene storitve;
 • Odpoved več kot 21 dni pred prevozom -> 100% cene naročene storitve;

Pri odpovedi manj kot 3 (tri) dni pred prevozom, se ne izdaja dobropis.

8. člen – odpoved pogodbe s strani ponudnika

8.1 Načeloma odpoved s strani prevozi-anja.si, ko je prevoz potrjen, ni možna. Obstajajo pa izjeme od tega pravila, in sicer:

 • v kolikor prevozi-anja.si iz različnih razlogov prevoza ne bo mogel zagotoviti, rezervacija pa je že bila plačana in s tem potrjena, se prevozi-anja.si zavezuje, da bo zagotovil naročniku prevoz pri drugem ponudniku storitev pod bistveno enakimi ali boljšimi pogoji, kot so bili dogovorjeni ob naročilu. Vse stroške rezervacije pri drugemu ponudniku krije prevozi-anja.si v celoti. V kolikor takšnega prevoza ne bo mogoče zagotoviti, se prevozi-anja.si obvezuje povrniti naročniku celotno prevoznino;
 • v kolikor pride do nepredvidljivega stanja, s katerim je delno ali v celoti onemogočen prevoz naročnika in drugih potnikov, razlogi za takšno stanje pa niso pod nadzorom prevozi-anja.si, oziroma za povzročitev takšnega stanja ni kriv ponudnik, ta ni dolžen vrniti denarja, saj ne more odgovarjati za višjo silo;
 • prevozi-anja.si ne odgovarja in ne vrača prevoznine v primeru, če je odpovedan let ali drug prevoz naročnika. Ponudnik prav tako ne odgovarja, če naročnik nima potrebne dokumentacije za prehod državnih ali občinskih meja. V tem primeru naročnik ni upravičen do povrnitve vplačanega zneska, saj se šteje, da gre za napako na strani naročnika, ponudnika pa se zavezuje, da bo naročnika odpeljal, do najbližje avtobusne/železniške postaje, kjer bo naročnik izstopil, ponudnik pa bo nadaljeval prevoz z ostalimi potniki do obljubljene destinacije.

9. člen – oprostitev plačila

9.1 Prevozi-anja.si si pridržuje pravico, da se lahko naročniku povrnejo stroški za rezervacijo prevoza, ki se ga ni udeležil v višini do 100 %:

 • v primeru, da je šlo za napako pri rezervaciji in naročnik to napako notificira v roku 24 ur od oddaje naročila;
 • v primeru, da naročnik obvestil prevozi-anja.si takoj, ko izve, da se prevoza ne bo mogel udeležiti, prevozi-anja.si pa uspe prodati sedež drugemu potniku;
 • ostali primeri, o katerih odloča prevozi-anja.si.

9.2 Za povrnitev stroškov mora naročnik poslati obrazložitev o vzroku odpovedi po elektronski poti ali SMS-u. O upravičenosti do povračila odloča prevozi-anja.si. Odločitev ponudnika je dokončna. Povračilo je možno izključno v obliki dobropisa.

10. člen – odpoved, sprememba ali zamuda s strani naročnika

10.1 Odpoved s povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru Zasebnega transferja, če naročnik obvesti prevozi-anja.si o odpovedi vsaj 2 dni pred dogovorjenim pričetkom vožnje po elektronski poti ali s SMS sporočilom. V primeru odpovedi Skupinskega prevoza, ni povrnitve vplačanega denarja (razen v primerih opisanih v členih 7 in 9, saj je prevoz kljub temu izveden zaradi drugih potnikov, ki so rezervirali prevoz. Prevozi-anja.si ne sodeluje z letalskimi in drugimi prevozniki, zato je pogodba o prevozu med naročnikom in ponudnikom neodvisna od letalskih in drugih prevoznikov, s katerimi ima lahko naročnik tudi sklenjene pogodbe. V primeru daljših zamud letalskih in drugih prevoznikov prevozi-anja.si ni dolžan čakati na naročnika in je, v takšnem primeru pogodba med prevozi-anja.si in naročnikom odpovedana, pri čemer daljša zamuda pomeni dlje kot 30 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru skupinskega prevoza in dlje kot 90 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru zasebnega prevoza. Pri zasebnem transferju, po preteku 90 minutne zamude, potnike počakamo še največ 5 ure, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 10€/uro z vštetim DDV. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: sprememba prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisane ure najkasnejšega prihoda ali ure najzgodnejšega odhoda.

10.2 V kolikor gre za zamujanje s strani potnika, ki ni povezano z zamudo letala/vlaka (oz. potnik ni sporočil točnih podatkov o letu – številka leta in ura pristanka), se potnika v primeru skupnega prevoza čaka največ 15 minut, v primeru zasebnega prevoza pa največ 60 minut.

10.3 Pri Skupinskem prevozu je možno potnika, ki zamuja, tudi počakati, če se s tem strinjajo vsi ostali potniki. Doplačilo v tem primeru je 5 EUR za vsakih 30 minut čakanja.

10.4 Spremembe že vplačanih rezervacij za Skupne prevoze niso mogoče. V primeru odpovedi ni denarnega povračila, mogoče pa je pridobiti ugodnost v obliki dobropisa, kot je opisano v prejšnjem členu.

10.5 Ne glede na zgoraj navedeno, je možno, da ponudnik zaradi vzrokov, ki so opisanih v tem členu naročniku ponudi prevoz na naslednjem možnem prevozu, če ima prevozi-anja.si na naslednjem prevozu proste sedeže, naročnik pa se s tem strinja. Na podlagi uradne prošnje s strani naročnika odloča prevozi-anja.si, katerega odločitev je dokončna.

11. člen – obveščanje potnikov

11.1 Prevozi-anja.si obvešča javnost o akcijskih cenah, novih relacijah, in drugih novostih preko občasnih e-poštnih kampanji, socialnih omrežij in spletnega portala prevozi-anja.si. Potniki se lahko kadarkoli odjavijo od prejemanja e-poštnih sporočil v zvezi z oglaševanjem.

11.2 Skupinski prevoz: obvestilo o vožnji se pošlje 18 ur pred vožnjo na mobilno telefonsko številko naročnika/potnika ali na e-mail naslov naročnika/potnika z vsemi podatki o vožnji. V kolikor je naročnik ob oddaji naročila vpisal tudi svoj naslov elektronske pošte, se pošlje obvestilo tudi na njegov elektronski naslov.

11.3 Zasebni transfer: točna ura odhoda je določena že takoj ob potrditvi prevoza, ostali podatki pa se prav tako pošljejo 24 ur pred vožnjo.

12. člen – deljeni prevoz

12.1 Deljeni prevoz je prevoz, kjer naročnik/potnik sporoči prevozi-anja.si uro pristanka svojega letala oziroma prihod drugega prevoznika, prevozi-anja.si pa se zavezuje, da bo prevzel naročnika na letališču oziroma na dogovorjeni lokaciji v roku 90 min po njegovem prihodu. V primeru zamude zaradi okoliščin, na katere ponudnik ne more vplivati, ta ni dolžan vračati prevoznine ali morebitne odškodnine, pod pogojem, da naročniku omogoči prevoz na željeno destinacijo znotraj 4 ur od njegovega pristanka.

13. člen – potek vožnje

13.1 Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko naročnik/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek. Na poteh krajših od 250 km je predviden postanek 10 min, na daljših poteh pa 30 min. Za postanke se voznik vsakokratno dogovori z naročniki/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo naročnikov/potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi naročniki/potniki. V primeru Skupinskega prevoza je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje.

14. člen – izredne prekinitve vožnje, zamude in odpoved s strani ponudnika

14.1 Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere naročnik/potnik ne odgovarja, za njih pa lahko odgovarja prevozi-anja.si, ima naročnik/potnik pravico:

 • zahtevati, da ga prevozi-anja.si z drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
 • zahtevati da ga prevozi-anja.si skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino,
 • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevozi-anja.si vrnitev prevoznine.

14.2 Prevozi-anja.si se zavezuje, da v primeru, če je naročnik/potnik pravilno vpisal uro najkasnejšega prihoda, vendar pa zamudil nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira prevozi-anja.si in za zamudo niso krive nepredvidljive okoliščine, na katere prevozi-anja.si nima vpliva (okvara vozila in višja sila), kot določeno tudi v 8. členu, niti ni kriva zahteva naročnika/potnika za večkratno ustavljanje, povrne naročniku/potniku stroške opravljenega prevoza. Prevozi-anja.si si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov (do maksimalno 2 uri), ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. Naročnik/potnik mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu najpozneje v 14-ih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan, poslati na elektronski naslov info@prevozi-anja.si.

15. člen – okvara vozila in višja sila

15.1 V primeru okvare vozila se prevozi-anja.si obvezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, naročniku/potniku prevozi-anja.si povrne stroške prevoza/storitve v celoti. Naročnik/potnik v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen. V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.), in ko takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, prevozi-anja.si ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.

16. člen – varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

16.1 Vsa vozila, ki jih prevozi-anja.si uporablja za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov in so ustrezno zavarovana ter pregledana, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje naročnikov/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti vozniku nalagajo obveznost ravnanja v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, ki bi lahko njim samim ali drugim potnikom lahko povzročilo telesne poškodbe, mora voznik takoj prekiniti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje poskrbeti za varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu med vožnjo ne sme odpirati vrat, metati predmetov v vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opremo oziroma onesnaževati ali kakorkoli poškodovati vozilo ali lastnino ostalih potnikov. Za škodo povzročeno zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. V vozilo ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda ostalim potnikom, njihovi lastnini in stvarem ter škoda na vozilu.

16.2 V avtomobilu se lahko jé izključno z dovoljenjem voznika! V kolikor potnik za sabo ne počisti in bo zaradi tega potrebno čiščenje avtomobila, mu bo izstavljen račun za čiščenje v višini 15 EUR za običajno čiščenje vozila ter 60 EUR, v kolikor bo potrebno globinsko čiščenje sedežev.

17. člen – izključitev potnika iz prevoza

17.1 Prevoznik/voznik ni dolžan za prevoz sprejeti osebo, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku/vozniku onemogočila, oziroma ovirala izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. Prevoznik/voznik sme, ne da bi mu moral vrniti prevoznino, iz prevoza izključiti potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje ostale potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. Prevoznik/voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora iz vozila odstraniti osebo, ki je nasilna, nadležna ali žaljiva do drugih potnikov ali do voznika, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo in potnike, oz. če želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi. Prevoznik/voznik sme tudi zavrniti potnika, za katerega upravičeno sumi, da je pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem nabitega strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

18. člen – prtljaga

18.1 Naročnik je upravičen do enega večjega kosa prtljage v teži do 35 kg in manjše ročne prtljage v teži do 10 kg. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnihkoli stroškov. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila. V kolikor nastane škoda na prtljagi ostalih potnikov in ta škoda očitno izvira iz prtljage naročnika (npr. razlitje tekočin, ki jih prevaža en izmed potnikov), je slednji odgovoren za nastalo škodo.

18.2 V primeru, da želi naročnik prepeljati več kosov prtljage, mora to pri naročilu zapisati. V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage. Potnik lahko vzame tudi tretji kos prtljage, ki ne sme presegati teže 20 kg in predvidenih dimenzij za prtljago. Vsak dodaten kos prtljage se doplača in ga mora potnik predhodno prijaviti po oddaji rezervacije, vendar ne kasneje kot 24 ur pred predvidenim odhodom. Splošna pravica, da lahko potnik s seboj vzame več kot dva kosa prtljage, ne obstaja.

18.4 V kolikor je prtljaga naročnika pomanjkljivo zapakirana, je ponudnik dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti pakiranja, ki jih je mogoče opaziti. Ponudnik ne odgovarja za poškodbo pošiljke, če je naročnik kljub temu, da je bil opozorjen na pomanjkljivo pakiranje, zahteval, naj ponudnik prevzame pošiljko za prevoz s temi pomanjkljivostmi.

18.5 V kolikor so pomanjkljivosti pri pakiranju takšne, da  lahko spravijo v nevarnost ljudi ali dobrine ali povzročijo kakšno škodo, lahko ponudnik zavrne prevzem prtljage in ni dolžan vračati prevoznine.

18.6 V vozilo ni nikakor dovoljeno vnašanje in prevažanje kakršnihkoli nevarnih snovi in predmetov. Voznik in prevozi-anja.si ne odgovarjata za osebne stvari, ki so izgubljene ali pozabljene v vozilu. V kolikor je naročnik mnenja, da je v vozilu kaj izgubil ali pozabil lahko to sporoči na elektronski naslov: info@prevozi-anja.si.

19. člen – poslovna tajnost

19.1 Prevozi-anja.si vse podatke in informacije v zvezi s sklenjenimi pogodbami ali v zvezi z izvrševanjem le-teh obravnava kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

20. člen – varovanje osebnih podatkov

20.1 Naročnik/potnik osebno pooblašča prevozi-anja.si ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki, ki so nujni potrebni za izvedbo pogodbe zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki prevozi-anja.si, ki pa se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnikov/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo obdelovali za namene izvajanja pogodbe, in sicer toliko časa kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali, vendar največ 24 mesecev po prenehanju pogodbenega razmerja. Prevozi-anja.si bo od naročnika pridobil tudi izrecno soglasje za obdelavo podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbe. Kontaktne podatke naročnika bo ponudnik hranil do preklica.

20.2 Prevozi-anja.si se zavezuje, da bo izbrisal, uničil, blokiral oziroma anonimiziral podatke naročnika na njegovo željo oziroma najkasneje po poteku 24 mesecev po končanem pogodbenem razmerju.

20.3 Sklenjene pogodbe (naročila) se hranijo na sedežu podjetja, potrošnik jo lahko na pisno zahtevo preko elektronske pošte zahteva. Po vloženem zahtevku jo podjetje pošlje na izbrani elektronski naslov.

20.4  Ponudnik  vam zagotavlja pravico:

 • dostopati do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in informacij v zvezi z njihovo obdelavo.
 • Do popravka in dopolnitve netočnih informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki.
 • Zahtevati trajno ali začasno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov (omejitev obdelave), če npr. ne želite, da se podatki izbrišejo ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe.
 • Do izbrisa vaših osebnih podatkov: če prekličete vašo privolitev za obdelavo, bomo vaše osebne podatke izbrisali brez nepotrebnega odlašanja (pravica do pozabe).
 • Prenosljivosti podatkov: podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko zahtevate v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kadar je to tehnično izvedljivo imate pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.
 • Biti obveščeni, če so vaši osebni podatki ukradeni ali izgubljeni.

Kadar obdelava temelji na privolitvi, lahko privolitev kadarkoli prekličete tako, da nas o preklicu privolitve obvestite po elektronski ali navadni pošti.

20.5 Ponudnik ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesejo naročniki in ne odgovarja za škodo, ki bi naročnikom nastala, ker je pri rezervaciji ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

21. člen – pritožbe

21.1 Naročnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda naročnik pisno na naslov sedeža družbe najkasneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. On time d.o.o. se mora na pritožbo potnika odzvati v 30-ih dneh po njenem prejemu.

22. člen –končne določbe

22.1 Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati vsa morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od dne 1.5.2021 dalje.

ON TIME d.o.o., v Ljubljani, dne 30.4.2021